Superviye Halama


     
Supervize Halama

SUPERVIZE je považována v posledních letech za standartní součást odborného růstu pracovníků a pracovišť v oblasti pomáhajících profesí, tj. v profesích, kde je charakteristický vztah k bezprostřední práci s lidmi, s jejich problémy a emocemi.

Supervize je činnost, při které prostřednictvím zaměřeného pozorování, cílených otázek a komentářů uvažujeme nad kvalitou práce (jednotlivce, týmu, organizace). Podporujeme tak pracovníkovu schopnost reflexe (uvědomovaného vnímání) a sebereflexe (uvědomovaného sebevnímání).

Supervize je způsob pomoci profesionálovi s jeho vlastními obtížemi, s nimiž se může potkat při své práci. Umožňuje supervidovanému, aby si svou práci společně se supervizorem "prohlédl" - tedy ji reflektoval, hledal nové možnosti, jak ji zlepšovat, uvědomoval si stavy, do kterých ho práce s lidmi uvádí - a tím se učil užitečně zacházet sám se sebou. Supervizor nabízí jiný úhel pohledu, podporu, porozumění.

Supervize se vztahuje k cíli naší práce. Všímá si přitom procesu, jakým daného cíle dosahujeme, a vztahů, které přitom vytváříme.

Supervize se zaměřuje na jednotlivce nebo na tým, příp. na organizaci jako celek.

Formy supervize:

  1. individuální
  2. ve skupině (skupina jednotlivců, kteří nemají mezi sebou pracovní vazby, nejsou z jednoho pracoviště)
  3. v týmu (pracovníci náležící do jedné organizační jednotky - týmu)

Druhy supervize:

  1. odborná případová supervize - zaměřuje se na "případ" (tj. na reflexi práce s klientem, na daný problém klienta nebo s klientem); cílem je dobrá praxe, standartně poskytovaná služba
  2. týmová - zaměřuje se na tým (tj. na komunikaci a spolupráci v týmu, na dosahování cílů týmu, na řešení konfliktních situací v týmu); cílem je dobře fungující tým schopný dosahovat svých cílů
  3. řídící - zaměřuje se na řídící procesy v organizaci (tj. na používaní řídících nástrojů, na roli manažera, atd.); cílem je optimalizace řídících procesů v organizaci

Funkce supervize:

  1. řídící - sem spadá hodnocení a posuzování pracovníkova výkonu; cílem je pochopení profesionálních hodnot (supervizor se zde blíží manažerovi)
  2. vzdělávací - jde především o předávání zkušeností z dobré praxe; cílem je rozvoj odbornosti (supervizor se blíží "poradci")
  3. podpůrná - spolunesení pracovní zátěže, sdílení a porozumění situacím, emoční podpora, prevence syndromu vyhoření, předávání pracovního odhodlání a naděje, ocenění jeho práce; cílem je dobré zvládání profesních nároků (supervizor se blíží "patronovi")

Cíle supervize

Obecným cílem supevize je rozvoj profesionálních a osobnostních kompetencí jednotlivých pracovníků a odborných týmů prostřednictvím systematické (sebe)reflexe řešených případů - tím standartně poskytovaná služba a zvyšování její kvality.
Konkrétní jednotlivé cíle (témata, zakázky) si přináší supervidovaný do supervizního sezení.

Použity materály výcviku Odborná případová supervize, Remedium Praha